ธุรกิจอุตสาหกรรม คืออะไร มีอะไรบ้าง แบบไหนถูกยกเว้นไม่โดนเรียกเก็บภาษี

by Donlaya C.
October 30th, 2019 • 4 minutes to read

ธุรกิจอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในยุคธุรกิจ 4.0 ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก ๆ ถือเป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ ยิ่งปัจจุบัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มจำนวนในการผลิตต่อครั้งได้มากขึ้น จึงไม่แปลกเลยที่ธุรกิจนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการหลาย ๆ คน  

ธุรกิจอุตสาหกรรม คืออะไร

ในส่วนของ ธุรกิจอุตสาหกรรม คือ ประเภทหนึ่งขององค์กรธุรกิจ โดยเป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการหลักในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย มีกระบวนการการจัดซื้อวัตถุดิบแล้วนำเข้าสู่การผลิต ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของธุรกิจอุตสาหกรรมมาจากค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต ส่วนรายได้ของธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือรายได้จากการขาย   

อ่านเพิ่มเติม : รูปแบบของ องค์กรธุรกิจ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ทำธุรกิจพลาดไม่ได้เด็ดขาด !

ลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร

ข้างต้น จะทราบคร่าว ๆ ว่าธุรกิจอุตสาหกรรม มีกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ การผลิตสินค้าออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งมีความหลากหลาย โดยธุรกิจอุตสาหกรรมมีลักษณะเด่น จำแนกได้จาก ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของกิจการรูปแบบอุตสาหกรรม ตลอดจน รายได้หลักของกิจการ ดังนี้

ต้นทุนธุรกิจอุตสาหกรรม 

1. ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาวัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อวัตถุดิบ ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมนำมาประกอบหรือเปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการผลิต โดยผลสำเร็จก็คือ สินค้าสำเร็จรูปเพื่อนำออกจำหน่าย โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบ ก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น ละธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า หรือละธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 

2. ค่าจ้างแรงงาน คือ ค่าจ้าง ค่าแรงงานที่กิจการอุตสาหกรรมจ่ายให้แก่พนักงานที่ทำหน้าที่ในกระบวนการการผลิต ต้นทุนแรงงานถือเป็นต้นทุนส่วนที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป

3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต หรือ ค่าโสหุ้ยการผลิต ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน โดยหมายถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเช่าเครื่องจักร หรือค่าวัสดุต่าง ๆ 

สินค้าคงเหลือ 

1. วัตถุดิบ (Raw material) คือ วัตถุดิบที่ยังไม่ถูกแปรสภาพ ใช้ในกระบวนการการผลิตสินค้าสำเร็จรูป 

2. งานระหว่างทำ หรือ Work in process คือ วัตถุดิบที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต โดยที่สินค้าคงเหลือในงานระหว่างทำ จะเป็นวัตถุดิบที่ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบถ้วน 

3. สินค้าสำเร็จรูป คือ วัตถุดิบที่ได้ผ่านกระบวนการการผลิตครบถ้วนแล้ว อยู่ในสภาพที่พร้อมวางขายได้ เรียกอีกอย่างว่า Finished Goods 

รายได้ธุรกิจอุตสาหกรรม  

รายได้หลักของธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขายปลีกหรือการขายส่ง สินค้าสำเร็จรูปหรือการผลิตสินค้าประเภทชิ้นส่วน ส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง แปรสภาพ ผ่านขั้นตอนการผลิตครบถ้วนตามกระบวนการแล้วนั่นเอง  

อ่านเพิ่มเติม : ธุรกิจค้าปลีก มีลักษณะอย่างไร ข้อดี-ข้อเสียสำหรับธุรกิจสมัยใหม่มีอะไรบ้าง ?

ธุรกิจอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง

ธุรกิจอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใช้แรงงานหลัก ๆ จากสมาชิกในครอบครัว ใช้เงินลงทุนไม่สูง ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมการทอผ้า ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ธุรกิจอุตสาหกรรมทำ ธุรกิจอุตสาหกรรมทำเครื่องจักสาน

2. ธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน 

คือ อุตสาหกรรมที่ผู้ผลิตมีโรงงาน มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เน้นการผลิตจำนวนมาก ๆ จ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน เช่น โรงทอผ้า อุตสาหกรรมรถยนต์

ธุรกิจอุตสาหกรรมใดบ้าง ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

มาถึงตรงนี้แล้ว มาดูความน่าสนใจของธุรกิจอุตสาหกรรมอีกอย่างที่ผู้ประกอบการหลายต่อหลายคนสนใจ นั่นก็คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรบ้าง ที่ได้รับการยกเว้นภาษี โดยมีเงื่อนไข ต้องเป็นธุรกิจที่เข้าข่ายและมีรายได้จากธุรกิจที่จดทะเบียนกับทางสวทช. ในอัตราที่มากกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน รายได้ต่อปีไม่เกิน 30 ล้านบาท หากเข้าเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเป็นจำนวน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

2. ธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด

3. ธุรกิจอุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ

3. ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

4. ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. ธุรกิจอุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า

6. ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ

7. ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

หวังว่าเพื่อน ๆ จะได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธุรกิจอุตสาหกรรม กันมากขึ้นแล้ว ติดตามอ่านบทความดี ๆ อื่น ๆ จาก Moneywecan ได้ที่นี่เล้ย 

SHARE
50
SHARES