แผนธุรกิจคืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องทำด้วย ! | MoneyWeCan

แผนธุรกิจคืออะไร ? ทำไมธุรกิจยักษ์ใหญ่ หรือ SME ถึงควรรู้

by Donlaya C.
August 1st, 2018 • 5 minutes to read

แผนธุรกิจคืออะไร?

แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะใช้ในผู้ประกอบการธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ กระทั่งผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจมาก่อนแล้วก็ตาม แผนธุรกิจ ก็เปรียบเสมือนการร่างแผนที่ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบมีแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

แน่นอนว่าในการเริ่มต้นธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง มักจะเริ่มมาจาก Ideas และการวางแผน การวางแผนธุรกิจที่ดีควรจะมีลายละเอียดที่ครบถ้วน และมีทิศทางที่ชัดเจน เพราะธุรกิจที่เป็นเพียงแค่ความคิด (Ideas) อาจไม่ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นธุรกิจได้ครบทุกมิติ การวางแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ว่านอกจากไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจแล้ว การลงทุนในโครงการหรือธุรกิจนั้นๆ น่าสนใจลงทุนจริงๆ หรือไม่

นอกจากแผนธุรกิจจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการใช้เพื่อเป็นแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจแล้วนั้น แผนธุรกิจที่ดี ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการยื่นขอพิจารณาเงินกู้ธุรกิจได้อีกด้วยนะ

แผนธุรกิจ SME หรือ แผนธุรกิจขนาดใหญ่ รายละเอียดและโครงสร้างของแผนธุรกิจก็มักจะไม่ต่างกัน แต่แน่นอนว่าเนื้อหาและสิ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างความแตกต่างให้กับแผนธุรกิจนั้นๆ อย่างไรก็ดี วันนี้เรามาลองดูโครงสร้างหลักๆ ในการเขียนแผนธุรกิจว่าประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง ที่มักใช้ในการประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ
แบบแผนการทำธุรกิจ

บทนำ หรือบทสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร จัดตั้งเพื่ออะไร ผู้บริโภคและคู่แข่งเป็นอย่างไร โดยสังเขป

● โครงสร้างอุตสาหกรรมของธุรกิจ เช่น การกล่าวประวัติโดยย่อของโครงสร้างธุรกิจ และจุดเริ่มต้นของความต้องการต่ออุตสาหกรรมนั้นๆ เป็นต้น

สภาพอุตสาหกรรม คือการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคตของสภาพอุตสาหกรรมที่กำลังประกอบธุรกิจอยู่

● Vision/ Mission/ Goal/ Key Success Factor มาถึงปัจจัยภายในองค์กรกันบ้าง แน่นอนว่าการ วางแผนธุรกิจที่ดี ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางที่ชัดเจน ดังนั้น 1 ส่วนสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจคือการระบุ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของธุรกิจให้ชัดเจน และยังเป็นข้อที่ใช้ยึดมั่นและปฏิบัติกันในองค์กร เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมือนว่าเป็นการเขียนแผนที่ให้ทุกๆ คนเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันนั่นเอง

อีกข้อที่สำคัญคือการวิเคราะห์ ปัจจัยที่จะสร้างธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขัน หรือ Key Success Factors ซึ่งผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรคิดวิเคราะห์ และบันทึกลงบนแผนธุรกิจเพื่อชูจุดเด่นของบริษัท และพัฒนาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าคู่แข่งอยู่เสมอๆ

● ขอบเขตธุรกิจ คือการกำหนดขอบเขตของสินค้าและบริการของธุรกิจ เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน และยังเป็นการสร้าง Focus ให้กับองค์กรในการประกอบธุรกิจอีกด้วย

● แผนการและกลยุทธต่างๆ เช่น แผนการดําเนินงานของบริษัท แผนการพัฒนาและขยายกิจการของบริษัท เพื่อกำหนดแบบแผน วิธีการดำเนินงานที่องค์กรพึ่งปฏิบัตเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการตั้งเป้าหมายระยะยาวในการขยายตัวในอนาคต แน่นอนว่าธุรกิจที่ไม่มีการเจริญเติบโต อาจไม่ใช่ธุรกิจในฝันของใครหลายๆ คน ดังนั้น การวิเคราะห์แนวทางเพื่อการเจริญเติบโตตั้งแต่ต้น มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการเอง และผู้ที่สนใจร่วมลงทุนในกิจการ ร่วมไปถึงผู้ปล่อยกู้ด้วยเช่นกัน

อีกหนึ่งการวางแผนที่สำคัญคือ กลยุทธ์ในการแข่งขัน (Competitive Strategy) ข้อนี้จะเผ็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

วิเคราะห์แบบแผนธุรกิจ
วิเคราะห์แบบแผนธุรกิจ-ด้วย-Swot-analysis

  SWOT Analysis หรือ การวิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็งของธุรกิจ และการประเมินโอกาส ความเสี่ยงของธุรกิจ

● บทวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า แน่นอนว่าถ้าเราสร้างธุรกิจขึ้นมาธุรกิจหนึ่ง จะประสบความสำเร็จหรือไม่ คือธุรกิจสามารถตอบโจทย์หรือช่วยแก้ปัญหาให้กับใครได้บ้าง ซึ่งก็หมายถึง Demands นั่นแหละ ผู้ประกอบการจึงควรวิเคราะห์ว่าสินค้าและบริการนี้จะเอาไปขายให้กับใคร โดยการระบุกลุ่มเป้าหมายก็ควรมีความชัดเจน เช่นการระบุเพศ/ ช่วงอายุ/ อาชีพ/ ช่วงรายได้/ ที่อยู่ จังหวัด ประเทศ/ ระดับการศึกษา/ คณะที่เรียน/ ศาสนา/ Lifestyle เป็นต้น

กลยุทธ์ทางการตลาด เมื่อสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้แล้ว ก็ต้องรู้ว่าการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ควรมีกลยุทธ์อย่างไรนั่นเอง

ปัจจุบัน โลกอินเตอร์เน็ตที่ทำให้การเรียนรู้ และข่าวสารส่งต่อถึงการได้อย่างง่ายดู เพื่อนๆ อาจลองเสิจหา แบบฟอร์มแผนธุรกิจ ที่ตรงกับธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้นได้ในเว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลด และร่างแผนตามแบบฟอร์มแผนธุรกิจของตนเองได้

แน่นอนว่า แผนธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องตายตัว ธุรกิจบางธุรกิจอาจมีความพิเศษ และมีเนื้อหาสำคัญที่ควรรวบรวมลงไปในแผนธุรกิจได้เช่นกัน และการเขียนแผนธุรกิจจึงควรจะเป็นขั้นตอนที่ผู้ประกอบการให้เวลาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การเขียนแผนดังกล่าวสะท้อนความเป็นจริงของ สถานการณ์ในอุตสาหกรรม และธุรกิจให้มากที่สุดนั่นเอง

เป็นยังไงบ้าง ที่นี้รู้กันหรือยังว่า การวางแผนธุรกิจ สำคัญอย่างไร หากบทความนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อน ๆ ทราบกันได้นะ

SHARE
51
SHARES