พฤติกรรมผู้บริโภค มีอะไรบ้าง พร้อมข้อดีของการศึกษาแนวคิดการซื้อของลูกค้า

พฤติกรรมผู้โภค มีอะไรบ้าง แบบไหนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าภายในปัจจุบัน ปี 2020

by Donlaya C.
December 23rd, 2019 • 4 minutes to read

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

พฤติกรรมของผู้บริโภค ถือเป็นหัวใจหลักในการสร้างความแตกต่าง และเพื่อออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ อย่างเช่น การตลาดที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

การศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค ในปัจจุบัน สามารถทำได้ง่ายขึ้น มีการเก็บข้อมูลที่แม่นยำขึ้นจากเทคโนโลยียุค 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลจากการใช้สื่อ Social หรือการซื้อสินค้าออนไลน์  

อ่านเพิ่มเติม : พฤติกรรมผู้โภค หมายถึงอะไร อยากสร้างยอดขายให้ได้กำไร จำเป็นต้องรู้

ข้อดีของการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค หรือพฤติกรรมของลูกค้า เป็นสิ่งจำเป็นตั้งแต่เริ่มคิดจะประกอบธุรกิจเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นแนวทางของการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการประกอบกิจการให้ประสบความสำเร็จ 

ข้อดีของการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค มีดังต่อไปนี้

1. พฤติกรรมของผู้บริโภค ช่วยให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ จนนำไปถึงกระบวนการซื้อสินค้าและบริการไปบริโภค

2. พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากผู้บริโภคช่วยวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยน หรือตอบสนองต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และความสามารถของธุรกิจที่ประกอบการอยู่

3. การศึกษาและการทำความเข้าใจของผู้บริโภค ส่งผลโดยตรงในการกระตุ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนาองค์ธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการอยู่เสมอ 

4. การศึกษา หรือสรุปพฤติกรรมผู้บริโภค ช่วยให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น ส่งผลต่อยอดขายที่มากขึ้นด้วย เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากได้จากการทำความเข้าใจ และศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

5.การพัฒนา ปรับปรุงกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงการตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

การศึกษาทำความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค คือพื้นฐานของแนวคิดการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ที่นับว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในด้านของการพัฒนา และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เรียกได้ว่าเป็น Key Success ของหลายๆ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการเข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

1.แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นทฤษฏีที่ศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยศึกษาและทำความเข้าใจถึงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดความต้องการหรือการตอบสนอง 

2.การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สามารถวิเคราะห์ได้จาก

-วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ; ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สิ่งสำคัญเริ่มต้น คือ การหาว่ากลุ่มเป้าหมาย หรือ ตลาดเป้าหมาย (target market) ของเราเป็นใคร โดยสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกได้ตามลักษณะต่าง ๆ เช่น เพศ, ช่วงอายุ, อาชีพ, รายได้, ถิ่นที่อยู่, การศึกษา, ความเชื่อ ฯลฯ

ปัจจุบันการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับโซเชี่ยลมีเดียในการจำแนกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ เช่น ข้อมูลการใช้โซเชี่ยลมีเดีย แฟนเพจที่ติดตาม  

-ผู้บริโภคซื้ออะไร ; ศึกษา ทำความเข้าใจว่า ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร? ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปลักษณ์ คุณสมบัติ บริการเสริม ฯลฯ

-ทำไมจึงซื้อ ; เป็นการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าและบริการ เช่น ซื้อเพราะความจำเป็น ซื้อเพราะมีคุณค่าทางจิตใจ  หรือเป็นเพราะปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมที่ส่งผลให้เกิดการบริโภค  

-ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ; วิเคราะห์ถึงบทบาทของบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น ผู้ซื้อเป็นองค์กร หรือบริษัท ซึ่งมีองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อ คือ ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิผล ผู้ตัดสินใจซื้อ ฯลฯ

-ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด

-ผู้บริโภคซื้อที่ไหน

-ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ; กระบวนการซื้อประกอบด้วย (1) การรับรู้ปัญหา (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก(4) การตัดสินใจซื้อ(5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

พฤติกรรมผู้บริโภค ถือเป็นศาสตร์ที่มีมานาน ผู้ประกอบการและนักการตลาดทราบดีว่า หัวใจของการเพิ่มยอดขายและรายได้ให้แก่กิจการ มาจากการวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเอง  ด้วยความที่พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั้นการหมั่นศึกษาพฤติการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการอย่างเรา ๆ นั้นเข้าใจลูกค้ามากขึ้น แถมยังส่งผลดีต่อธุรกิจอีกด้วย

SHARE
48
SHARES