สินทรัพย์หมุนเวียน 10 ชนิด คืออะไร มีอะไรบ้าง - Moneywecan

สินทรัพย์หมุนเวียน 10 ชนิด คืออะไร มีอะไรบ้าง

by Donlaya C.
January 7th, 2019 • 3 minutes to read

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิน ที่เชื่อหลายๆ คนยังคงสงสัยกันอยู่ว่าเจ้าสองคำนี้ มีความหมายเหมือนกันหรือไม่ คำตอบก็คือ สินทรัพย์ และ ทรัพย์สิน มีความหมายที่เหมือนกัน นั่นก็คือ เป็นทรัพยากรที่อยู่ในกรรมสิทธิของกิจการ และคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตให้แก่กิจการได้

แต่! คำว่า สินทรัพย์และทรัพย์สิน ใช้ต่างบริบทกัน โดยที่คำว่า สินทรัพย์ จะใช้กันในทางบัญชี ในขณะที่ ทรัพย์สิน จะใช้ในบริบททางกฎหมายนั่นเอง

สินทรัพย์ ในทางบัญชีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Asset)
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-current Asset)

สินทรัพย์หมุนเวียนคืออะไร

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่เพื่อนๆ สามารถแปลงเป็นเงินได้ง่าย มีสภาพคล่องสูง หรือสามารถใช้จนหมดไปได้ในเวลา 1 ปี โดยความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียน ไม่ได้หมายถึงแค่ เงินสด เพียงเท่านั้น แต่หมายถึงสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาสั้นๆ ได้ เพื่อให้กิจการสามารถนำเงินมาใช้หมุนเวียนในกิจการได้ เช่น สินค้าคงเหลือ เป็นต้น

เวลาที่เพื่อนๆ เห็นคำว่า “หมุนเวียน” ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหมุนเวียน หรือสินทรัพย์หมุนเวียน ให้รู้ไว้เลยว่า บัญชีเหล่านี้จะรวบรวมรายการที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปีไว้นั่นเอง

สินทรัพย์หมุนเวียนมีอะไรบ้าง

สินทรัพย์หมุนเวียน 10 ชนิด มีดังนี้

1. เงินสด (Cash) เงินสดที่อยู่ในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ ธนบัตร ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดในบรรดาสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด
2. เงินฝากธนาคาร (Bank Deposit) รวมไปถึง เช็คที่ถึงวันที่รับเงินแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้ไปขึ้นเงิน หรือตั๋วรับเงินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีด้วย
3. เงินลงทุนชั่วคราว (Short-term Investment) ได้แก่ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่สามารถนำมาแปลงเป็นเงินสดได้ในเวลาไม่นาน
4. ลูกหนี้การค้า (Account Receivable) เงินที่ลูกหนี้ค้างชำระค่าสินค้าและบริการ หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
5. ตั๋วรับเงิน (Note Receivable) หมายถึง สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างกิจการ และผู้ทำสัญญาอีกฝ่ายเพื่อชำระเงินจำนวนตามที่ระบุให้ห้แก่กิจการภายในเวลาที่กำหนด
6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (Short-term Loans) เงินที่กิจการให้บุคคลอื่นกู้ยืม และมีกำหนดชำระคืนภายใน 12 เดือน
7. สินค้าคงเหลือ (Inventory) ประกอบด้วยสินค้าคงเหลือของกิจการที่สำเร็จรูปแล้ว และสินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตด้วย
8. วัสดุสำนักงาน (Supplies) เช่น กระดาษ ปากกา และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่มีอายุการใช้งานสั้น หรือไม่เกิน 1 ปี
9. รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue) หมายถึงรายได้อื่นๆ ของกิจการที่ยังไม่ได้รับ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ เป็นต้น
10. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) หมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กิจการจ่ายออกไปล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ที่จะได้ในอนาคต เช่น ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น

สินทรัพย์หมุนเวียน ถือเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีความสำคัญมากๆ ของกิจการ เพราะสามารถใช้หมุนเวียนเพื่อสภาพคล่องของกิจการได้เป็นอย่างดี หากกิจการถือสินทรัพย์หมุนเวียนน้อย และเกิดปัญหาการบริหารงานไม่ราบรื่น การแปลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมาเป็นเงินเพื่อแก้ไขปัญหาก็ทำได้ยาก อาจทำให้กิจการต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก สร้างภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนให้มีปริมาณที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คืออะไร มีอะไรบ้าง

SHARE
58
SHARES