จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เสียภาษีหรือไม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ปี 2562

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปี 2562 !

by Donlaya C.
August 26th, 2019 • 5 minutes to read

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ต้องอ่าน!! จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำยังไง? ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียน ใช้เอกสารอะไรบ้าง? จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วจะโดนภาษีย้อนหลังมั้ย? อยากได้คำตอบ ขอบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเรื่องการจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์เด็ดขาด !

ใครต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บ้าง? 

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์ เป็นขั้นตอนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบการพาณิชย์ในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต่อไปนี้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ผู้ประกอบการที่ ดำเนินกิจการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ ร้านค้าบนแพลทฟอร์มอย่าง e-Marketplace ร้านค้าในสื่อโซเชียล และยังรวมไปถึง ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Serivce Provider; ISP) ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web hosting) และ ผู้ให้บริการ e-Marketplace ด้วย    

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เสียภาษี

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนมีความลังเลว่า จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษี ย้อนหลังต้องเสียหรือไม่ ? 

ตอบเลยว่า “ไม่เสียภาษีย้อนหลัง” เนื่องจากในการดำเนินการเรื่องภาษี กรมสรรพากรเป็นผู้จัดการและดูแลในกระบวนการนี้นั่นเอง ซึ่งเป็นคนละส่วนกับกระทรวงพาณิชย์

เอกสารจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการจดใบเอกสารทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีเอกสารดังนี้

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ

แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ดูแบบฟอร์ม ที่นี่ 

– รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.)  โดยผู้ประกอบการที่มีเวบไซต์ มากกว่า 1 เว็บไซต์จะต้องกรอกเอกสารแนบ แบบ ทพ. แยกเป็นแต่ละเว็บไซต์ หรือ 1 เว็บไซต์ ต่อเอกสารแนบ แบบ ทพ. 1 ชุด 

– แผนที่ตั้งสถานประกอบการ

– กรณีมอบอำนาจ ให้แนบ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นนิติบุคคล

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ

แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์  (แบบ ทพ.) ดูแบบฟอร์ม ที่นี่

– รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.) 

– แผนที่ตั้งสถานประกอบการ

– หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

– กรณีมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

อ่านเพิ่มเติม : เอกสารจดทะเบียนบริษัท รูปแบบต่าง ๆ ใช้อะไรบ้าง ในการจัดตั้งบริษัท พร้อมค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ รับรองว่าไม่ยุ่งยากอย่างแน่นอน

1. ก่อนอื่นเลย จัดการกับเว็บไซต์ที่เราจะใช้ขายของให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพสินค้า รายละเอียด ราคา พร้อมขั้นตอนและวิธีการชำระเงิน และการจัดส่ง 

2. จัดเตรียมเอกสารและยื่นคำขอจด ทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักงานที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งใหม่) 50 บาท 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อเสร็จสิ้น ผู้ประกอบการจะได้รับ พค0403 หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไหน 

1. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

 ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่สำนักงานเขตที่สำนักงานตั้งอยู่

– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กทม.

2. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด 

– ยื่นจด ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริการส่วนตำบลที่สำนักงานตั้งอยู่ 

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดีไหม

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ จดทะเบียน ออนไลน์ dbd  ได้แก่

1. ทำให้ร้านค้าออนไลน์ดำเนินการถูกต้องตามประกาศกำหนด

2. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้บริการ 

3. เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการ 

สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องครบถ้วน ได้ใบ พค0403 หรือ ทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกจิพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถขอ เครื่องหมาย DBD REGISTERED ไปติดบนหน้า เว็บไซต์จะช่วยยืนยันว่าร้านมีตัวตนอยู่จริง และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นในการซื้อสินค้าและบริการ โดยสามารถยื่นขอเครื่องหมาย DBD REGISTERED ง่ายๆ ออนไลน์ผ่าน 

– อีเมล e-commerce@dbd.go.th  

– เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com

โดยแนบเอกสารสำคัญได้แก่ แบบ พค.0403, เอกสารแนบ ทพ. และ สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์

เพียงเท่านี้ ก็สามารถเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้า สร้างมาตรฐานในการดำเนินกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือได้แล้ว!

เอาล่ะ ใครที่กำลังอยาก จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียบร้อย ทำตามขั้นตอนในบทความนี้ รับรองดำเนินการได้ง่ายๆ ไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไป !  

SHARE
48
SHARES