เข้าใจความหมายและเลือกใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นและแหล่งเงินทุนระยะยาวอย่างถูกต้อง ที่นี่…

by Donlaya C.
August 2nd, 2018 • 6 minutes to read

แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนระยะยาว หรือ Long-term Financing

เงินทุน เป็นฟันเฟืองที่สำคัญอันดับต้นๆ ในการประกอบธุรกิจ หากขาดกระแสเงินเข้ามาขับเคลื่อนการบริหารงานภายในธุรกิจแล้วล่ะก็ การประกอบกิจการก็จะเกิดปัญหาขึ้นแน่นอน ซึ่งก่อนที่ผู้ประกอบการจะมองหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ก็สามารถใช้ แหล่งเงินทุน ภายในในการดำเนินงานต่างๆ ของกิจการก่อนได้ โดยแหล่งเงินทุนภายในก็มาจาก ผลกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม อันมามาจากผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งจะมีเงินทุนภายในมากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินงานของผู้ประกอบการ

การจัดหาแหล่งเงินทุนในธุรกิจยังสามารถทำได้จากการจัดหาจากแหล่งเงินทุนภายนอกได้ด้วย โดยจะจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น หรือแหล่งเงินทุนระยะยาว ล้วนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนดังกล่าวนั่นเอง

ตามชื่อเลย… แหล่งเงินทุนระยะสั้น คือการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความต้องการใช้เงินในช่วงเวลาสั้นๆ หรือเพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการดำเนินกิจการที่มีระยะไม่เกิน 1 ปี ยกตัวอย่างเช่น การจัดหาเงินทุนเพื่อหมุนเวียนภายในกิจการตามฤดูกาล การจัดหาแหล่งเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

ยกตัวอย่าง แหล่งเงินทุนระยะสั้น เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หรือ Overdraft (OD), การขายลูกหนี้การค้า (Invoice Factoring), เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ หรือ ตราสารหนี้ระยะสั้น (Commercial papers) อย่าง เช็ค หรือ สัญญาใช้เงิน(Promissory note) เป็นต้น

แหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุน ระยะสั้น พร้อมข้อดี และ ข้อเสีย

ข้อดีของการจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นคือ

 เป็นแหล่งเงินทุนที่จัดหาได้ง่าย

 อาจได้รับพิจารณาสินเชื่อง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว เพราะแหล่งเงินทุนระยะสั้นหลายแหล่งมีเงื่อนไขที่ยืดยุ่นกว่า เช่น ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 มีค่าใช้จ่ายในรูปของดอกเบี้ยน้อยกว่าแหล่งเงินทุนระยะยาว

ข้อเสียของแหล่งเงินทุนระยะสั้นก็มีด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

 ด้วยระยะเวลาของการกำหนดชำระหนี้ที่สั้นกว่า ในกรณีธุรกิจหมุนเวียนเงินไม่ทัน อาจชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนด ส่งผลให้ถูกบันทึกประวัติเครดิตบูโรที่ไม่ดีได้

เงื่อนไขที่ยืดยุ่นกว่า จำนวนเงินที่จัดหาได้ในแหล่งเงินทุนระยะสั้นก็มักจะไม่ใช่จำนวนที่ใหญ่มาก  

แหล่งเงินทุนระยะยาว

ข้อดีของการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว

แหล่งเงินทุนระยะยาว เป็นแหล่งเงินทุนที่มีระยะของการชำระคืนมากกว่า 1 ปีขึ้นไป เป็นเงินทุนที่ผู้ประกอบการควรจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนระยะยาว เช่น การซื้อเครื่องจักรใหม่ การลงทุนสำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสินทรัพย์ถาวรอย่าง อาคารสำนักงาน หรือโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น โดยข้อดีของการใช้ แหล่งเงินทุนระยะยาว ก็คือ

 ได้รับวงเงินที่สูงกว่า

 ระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้นานกว่า

 ช่วยให้ผู้ประกอบกิจการวางแผนการเงินภายในธรุกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสียของการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยยาว

 การจัดเตรียมเอกสารในการขอเงินทุนระยะยาวมีความยุ่งยากและซับซ้อนกว่า

 ใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า เงื่อนไขที่ยืดยุ่นน้อยกว่าเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อผู้ปล่อยสินเชื่อมากกว่าเช่น ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน  

แหล่งเงินทุนระยะยาวสามารถจัดหาได้ 4 วิธีใหญ่ๆ ดังนี้

1.เงินกู้ระยะยาว (Long-term Loan) เป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการด้านแหล่งเงินทุน หรือธนาคารพาณิชย์ โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อย่าง หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน งบการเงินย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน (แล้วแต่ผู้ให้สินเชื่อกำหนด) แผนธุรกิจ เอกสารสรุปการเดินบัญชี เป็นต้น

2.การออกหุ้นสามัญ (Common Stock) เหมาะกับธุรกิจที่ดำเนินการมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง มีความน่าเชื่อถือ เป็นการจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุนโดยการออกจากหน่ายหุ้นสามัญต่อสาธารณะ เป็นเงินทุนที่มีความคล่องตัวเพราะไม่ต้องรอระยะเวลากำหนดชำระหนี้คืน แต่การจัดหาเงินทุนด้วยการออกหุ้นสามัญ ผู้ประกอบการควรตระหนักว่าเมื่อขายหุ้นสามัญออกไปแล้ว ผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัทเช่นเดียวกัน ทำให้อำนาจในการควบคุมบริษัทของผู้ประกอบการลดลง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง เช่นการเลือกคณะกรรมการในการบริหารบริษัท หรือพิจารณาเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท อีกทั้งยังมีสิทธิเรียกร้องรายได้ และ/หรือทรัพย์สินของบริษัทได้อีกด้วย

3.หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เป็นการออกหุ้นเช่นเดียวกันกับหุ้นสามัญ แตกต่างกันที่คุณลักษณะของ หุ้นบุริมสิทธิ “เป็นกึ่งหนี้สินและกึ่งเจ้าของ” หมายถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลเป็นอัตราตายตัว อันถือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ของบริษัทผู้ออกหุ้นบุริมสิทธิ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ แต่มีข้อแตกต่างตรงที่ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการชำระคืนเงินทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ

4.หุ้นกู้ (Debenture) เป็นการออกตราสารทางการเงิน เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุน เสมือนเป็นการกู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวในลักษณะของการออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ในธุรกิจเล็กๆ อย่างธุรกิจ SME หรือธุรกิจใหม่ๆ อาจจะทำได้ยาก เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีเงื่อนไขค่อนข้างมาก

โดยส่วนมาก ธุรกิจใหม่ หรือ ธุรกิจ SME มักประสบกับปัญหาในการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว นั่นก็เพราะว่าผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนประเภทเงินทุนระยะยาว มีความเสี่ยงมากกว่าการให้บริการเงินทุนระยะสั้น ทำให้การพิจารณาอนุมัติเงินกู้มีความยุ่งยาก และมีข้อกำหนดที่ไม่ยืดยุ่นเท่าที่ควร

หากคุณกำลังประสบปัญหายื่นกู้ไม่ผ่าน อาจมองหาทางเลือกในการกู้ยืมเงินบนแพลทฟอร์ม P2P Lending ที่ให้บริการทั้งแหล่งเงินทุนระยะสั้น ไปจนถึงแหล่งเงินทุนระยะยาว และยังมีความยืดยุ่นมากกว่า ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน แถมการจัดเตรียมเอกสารก็ไม่ยุ่งยาก สมัครฟรีวันนี้!! คลิก  กู้เงิน ทำธุรกิจ SME กับ Moneywecan

พอเข้าใจเรื่องแหล่งเงินทุนทั้งระยะยสั้นและระยะยาวบ้างแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรตระหนักคือ การเลือกใช้แหล่งเงินทุนให้ถูกประเภทหรือตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเอง เพราะการเลือกใช้แหล่งเงินทุนผิดประเภท เช่น จัดหาเงินทุนระยะสั้นมาใช้ในการลงทุนระยะยาว แน่นอนว่ากิจการอาจจะต้องประสบกับปัญหาในไม่ช้า อย่างปัญหาหมุนเงินมาคืนไม่ทันกำหนด หรือหากจัดหาแหล่งเงินระยะยาวมาลงทุนในระยะสั้น ก็อาจจะต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่มากเกินความจำเป็น  

 

SHARE
53
SHARES