หุ้นสภาพคล่องสูง คืออะไร ทำไมถึงมีถึงมีความปลอดภัย จะมาอธิบายให้ฟัง

by Donlaya C.
July 20th, 2021 • 6 minutes to read

หุ้นสภาพคล่อง

การเลือกเล่นหุ้นสภาพคล่องสูงช่วยให้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำสามารถบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้ง่ายขึ้น ยิ่งในสถานการณ์ของโควิด-19 ที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเรามากขึ้น การเลือกเล่นหุ้นสภาพคล่องสูงอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การลงทุนในภาวะตลาดแบบนี้ตึงเครียดน้อยลง และช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุนไปได้มากทีเดียว

หุ้นสภาพคล่องสูง คืออะไร

Liquidity หรือ สภาพคล่อง กล่าวคือ สินทรัพย์ชนิดใดที่มีสภาพคล่องสูง หมายความว่า สินทรัพย์นั้นๆ มีความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ หรือรวดเร็วโดยไม่สูญเสียมูลค่ามากนั่นเอง 

หุ้นสภาพคล่องสูง คือ หุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย ส่งผลให้นักลงทุนมีโอกาสง่ายขึ้นในการเข้าซื้อหรือขายหุ้นออกไปเมื่อต้องการ 

หุ้นสภาพคล่องสูง จึงเป็นหุ้นที่สามารถขายสินทรัพย์ได้ทันทีเมื่อ นักลงทุนต้องการเงินสด ยกตัวอย่างเช่น หุ้นบางตัวมีการซื้อขาย (Volume) กันมาก มีมูลค่าซื้อขายกันหลายร้อยล้านบาทต่อวันหรืออาจจะถึงพันล้านบาท แต่หุ้นบางตัวอาจจะซื้อขายกันเพียงแค่หลักพันหรือหลักหมื่นบาทต่อวันเท่านั้น ซึ่งมูลค่าการซื้อขายนี้เองเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสะท้อนว่าหุ้นของบริษัทนั้นมีสภาพคล่องในการซื้อขายมาก หรือน้อยอย่างไร

ดูยังไงถึงรู้ว่าหุ้นตัวนี้มีสภาพคล่องสูง

1. ดูจากอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทนั้นๆ 

อัตราส่วนทางการเงินที่สามารถใช้ในการประเมินสภาพคล่องของหุ้น ได้แก่

  • อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) คือ อัตราส่วนระหว่าง “สินทรัพย์หมุนเวียน” และ “ หนี้สินหมุนเวียน ” ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการในการที่จะชำระหนี้ระยะสั้น โดยทั่วไปควรมีค่ามากกว่า 1 เท่า 
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) คือ อัตราส่วนทางการเงินที่บ่งบอกได้ถึงโครงสร้างเงินทุนที่ดีของกิจการ โดยเปรียบเทียบระหว่าง “หนี้สินรวม” (Debt) กับ “ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม” (Equity) ว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากการก่อหนี้เป็นอย่างไร มีการก่อหนี้เกินตัวหรือไม่ 

ในธุรกิจทั่วไปการวิเคราะห์เบื้องต้นจะมองว่าหากค่า DE ต่ำกว่า 1 หรือในกรณีที่มากกว่า 1 ควรจะลงรายละเอียดในการสร้างหนี้ของบริษัทเป็นพิเศษว่า หากเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการนำเงินทุนไปลงทุนเพิ่มเพิ่มก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต ทำให้บริษัทเติบโต ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสีย และอัตราส่วน DE ที่เหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรมก็ไม่เท่ากัน ต้องวิเคราะห์แยกตามแต่ละอุตสาหกรรมไป 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ความเสี่ยงในการเล่นหุ้น มีอะไรบ้าง ก่อนลงทุนรีบเช็คด่วน ! ว่ารับได้หรือไม่

2. ดูที่กระแสเงินสดของกิจการ

เกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาว่าบริษัทมีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ กระแสเงินสดของบริษัท โดยเฉพาะกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเป็นบวก สะท้องให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานที่ดีของบริษัท 

บริษัทที่มีฝีมือในการดำเนินงาน เป็นหนึ่งปัจจัย ที่ทำให้นักลงทุนมีความสนใจซื้อ-ขายหุ้น ซึ่งหมายถึงสภาพคล่องที่ดีของหุ้นตัวนั้นๆ นั่นเอง   

3. ดูที่ปริมาณการซื้อ-ขายในตลาด 

ตรวจสอบดูปริมาณการซื้อ-ขาย หรือ Volume ของหุ้นตัวนั้นๆ ในตลาด โดยให้ดูจาก Trading Volume ซึ่งเป็นจำนวนเฉลี่ยของหุ้น ที่ซื้อและขายต่อวันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากค่าเฉลี่ยของปริมาณการซื้อ-ขายต่อวันมีค่ามาก ก็จะสะท้อนได้ว่าหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีสภาพคล่องในการซื้อ-ขายสูงตาม

กรณีที่นักลงทุนมีความเป็นต้องลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและต้องการความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพย์ประเภทหุ้นให้เป็นเงินได้อย่างรวดเร็ว หุ้นที่มีสภาพคล่องสูงก็มักไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการลงทุนนั่นเอง 

4. ดูที่จำนวนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้

จำนวนหุ้นของบริษัท ที่อยู่ในมือของนักลงทุน โดยไม่รวม จำนวนของผู้บริหารและกรรมการซึ่งอยู่ระหว่างการห้ามนำออกมาขายแก่ สาธารณชน (Silent Period) เรียกว่า Free Float หมายถึง จำนวนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ 

ยิ่งจำนวนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้มีมาก ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของสภาพคล่องในการซื้อขาย-สูง โอกาสที่นักลงทุนจะเข้าหรือออกจากตลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นก็จะทำได้ง่ายกว่าหุ้นที่มี Float น้อย 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 7 โบรกเกอร์ เปิดบัญชีหุ้น Cash Balance ที่ไหนดี ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน

5. ดูภาพรวมอุตสาหกรรมและบริษัท

ตรวจสอบดูว่าหุ้นที่เราสนใจนั้นอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีภาพรวมดีหรือไม่ และเจาะให้ลึกไปยังความสามารถในการเติบโตของบริษัท พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าบริษัทของหุ้นนั้นๆ มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี มีอนาคต ก็ย่อมมีความต้องการซื้อ-ขายในตลาด แต่ถ้าเป็นบริษัทที่ไม่มีอนาคต นักลงทุนในตลาดไม่เชื่อว่าการลงทุนในหุ้นตัวดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ หุ้นตัวนั้นก็อาจไม่เป็นที่ต้องการ ส่งผลให้มีสภาพคล่องที่ไม่ดีนั่นเอง 

ทำไมหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงถึงมีความปลอดภัย

  • หุ้นที่มีสภาพคล่องดี ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตลอดเวลา สร้างความยืดหยุ่นในการลงทุนได้มากกว่า
  • นักลงทุนสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ประเภทหุ้นมาเป็นเงินได้รวดเร็ว เพราะหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงมักมีความต้องการซื้อ-ขายในตลาดอยู่ หากมีเหตุให้ต้องใช้เงินก็สามารถทำได้รวดเร็ว 
  • กรณีที่ต้องใช้เงิน นักลงทุนสามารถเลือกขายหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดออกมา แทนการไปกู้ยืมเงินซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
  • หุ้นที่มีสภาพคล่องสูงช่วยให้นักลงทุน Cut lost หรือ stop loss ได้รวดเร็วและทันเวลามากกว่า

แม้หุ้นจะเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง แต่นักลงทุนควรเลือกพิจารณาหุ้นแต่ละตัวว่าเป็นหุ้นสภาพคล่องสูงมีความต้องการซื้อ-ขายจากนักลงทุนในตลาดมากพอหรือไม่ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่นักลงทุนแต่ละคนรับได้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีฉุกเฉิน และนักลงทุนมีหุ้น ที่เมื่อประเมินดูแล้วในระยะนี้ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ นักลงทุนยังมีอีกหนึ่งทางเลือกในการจำนำหุ้นผ่านแพลทฟอร์ม Moneywecan เพื่อกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย ซึ่งข้อดีก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องขายหุ้นเลยด้วยซ้ำ ก็สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นเงินได้ … สนใจข้อมูลการกู้ยืมเงินโดยใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน คลิก 

SHARE
54
SHARES