การลงทุน

การลงทุน (Investment) หมายถึง ทรัพย์สิน (Assets) หรือสิ่งของที่นักลงทุนซื้อมา (ลงทุนมา) เพื่อคาดหวังผลกำไร (Profit) และ/หรือประโยชน์ในอนาคตจากสิ่งๆ นั้น ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การลงทุน คือการซื้อสินค้ามาชนิดหนึ่ง โดยสินค้าตัวนี้จะไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน แต่จะถูกใช้ในอนาคตเพื่อสร้างมูลค่า ในเชิงการเงิน นิยามการลงทุนไว้ว่า เป็นการซื้อมาซึ่งเครื่องมือหรือสินทรัพย์ทางการเงิน (Monetary assets) โดยคาดหวังว่าสินทรัพย์นั้น จะสร้างรายได้ในอนาคต หรือเพื่อมูลค่าของราคาที่สูงขึ้น เมื่อขายสินทรัพย์นั้นออกไปในอนาคตเพื่อหวังผลกำไรนั่นเอง

การลงทุนถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจ ผู้ที่มีความสามารถในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความแตกต่างจากผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการลงทุนได้ เพราะการลงทุนที่ดีสร้างรายได้ และเงินที่งอกเงยให้กับนักลงทุนได้ โดยที่นักลงทุนยังสามารถมีเวลาไปทำสิ่งอื่นได้นั่นเอง โดยรายได้แบบนี้เรียกว่า Pssive income

การลงทุนก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบ เพราะการลงทุน มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยง ดังนั้นจึงมีการลงทุนหลายรูปแบบเพื่อให้นักลงทุนเลือกลงทุนในการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งความสามารถในการรับรู้ความเสี่ยงของคนแต่ละคนก็มักจะแตกต่างกันออกไป ตามปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นผลกระทบต่อการรับรู้ความเสี่ยงของคนนั้นๆ ความสามารถในการประเมิณความเสี่ยงของตนเองที่นักลงทุนรับได้ ถือเป็นความได้เปรียบในการเป็นนักลงทุนที่ดีอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ผู้เขียนจะเขียนเกี่ยวกับการลงทุนในหลากหลายมิติ และวิธีการและเทคนิคการเก็งกำไร รวมไปถึงการอ่านงบการเงิน (Financial Statement) ที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและนักลงทุน ในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้นั่นเอง โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้