เงื่อนไขการใช้งานของ Moneywecan

1.  บริษัท มันนี่วีแคน จำกัด (และ/หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง) เรียกโดยรวมว่า “ผู้ให้บริการ” เป็นผู้มีสิทธิในการให้บริการรับชำระเงิน รับเงินลงทุนและ/หรือค่าบริการโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) แก่ผู้ขอสินเชื่อและ/หรือนักลงทุน เรียกโดยรวมว่า “ลูกค้า” ณ จุดให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด ในการนี้ลูกค้าสามารถชำระเงิน, รับเงินลงทุน, เรียกคืนเงินลงทุน, รับสินเชื่อดอกเบี้ยและ/หรือชำระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการ โดยต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการ


2.  ในการรับชำระเงิน รับเงินลงทุน ดอกเบี้ย ผลประโยชน์อื่นใดและ/หรือชำระค่าบริการตามสัญญานี้ผู้ให้บริการจะรับชำระเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (Online) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์กลางของธนาคารของผู้ให้บริการและนักลงทุนหรือผู้ขอสินเชื่อ


3.  ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะชำระสินเชื่อ เงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือค่าบริการด้วยวิธีการอื่น เช่นบัตรเครดิต บัตรเดบิตและ/หรือบัตรที่ใช้แทนเงินสดอื่นๆซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงนอกจากการชำระด้วยเงินสด ผู้ให้บริการจะตกลงยินยอมตามความประสงค์ของตัวแทนและลูกค้าซึ่งต้องเป็นผู้ชำระสินเชื่อเงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าบริการต่างๆ รวมถึงภาระค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการชำระด้วยวิธีดังกล่าว ในการนี้ลูกค้ามีหน้าที่ชำระและลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระสินเชื่อเงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าบริการต่างๆตามเวลาที่กำหนด


4.  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

               4.1)  ผู้ให้บริการมีหน้าที่เป็นเพียงผู้รับชำระสินเชื่อเงินลงทุน ดอกเบี้ยเรียกคืนเท่านั้น และมีหน้าที่ติดตามทวงถามเงินสินเชื่อเงินลงทุนและ/หรือ ค่าบริการของผู้ให้บริการ เนื่องด้วยผู้ให้บริการมีส่วนรู้เห็นในสัญญาที่นักลงทุนและผู้ขอสินเชื่อได้ทำไว้กับผู้ให้บริการรวมถึงมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆที่นักลงทุนและผู้ขอสินเชื่อมีต่อกันหากเกิดข้อพิพาทใดๆ อันเนื่องมาจากนักลงทุนหรือผู้ขอสินเชื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำไว้ระหว่างกันหรือนักลงทุน หรือผู้ขอสินเชื่อไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ยินยอมผูกพันกันไว้ ผู้ให้บริการจะไม่ต้องร่วมรับผิดใดๆทั้งสิ้น อนึ่งนักลงทุนหรือผู้ขอสินเชื่อมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายได้ ในการนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ให้บริการแต่อย่างใดและผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์แก่ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวให้สามารถกระทำตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ซึ่งนักลงทุนและผู้ขอสินเชื่อได้ทราบและยอมรับข้อกำหนดในส่วนนี้ด้วย


               4.2)  ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้เหมาะสมปลอดภัยและใช้ข้อมูลภายในขอบเขตที่ได้แจ้งไว้ต่อลูกค้าเท่านั้น ข้อมูลที่ได้รับต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ให้บริการซึ่งลูกค้าเข้าใจและยินยอมให้ผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริการสามารถมีสิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลได้


               4.3)  ในการรับชำระสินเชื่อเงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือค่าบริการของผู้ให้บริการตามข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการตกลงจะรับชำระสินเชื่อเงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือค่าบริการและเมื่อผู้ให้บริการได้รับชำระสินเชื่อเงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือค่าบริการดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการจะออกหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการเท่านั้น การรับชำระเงินให้แก่ลูกค้านั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆแก่ลูกค้าทั้งสิ้นในกรณีหากมีข้อสงสัยและ/หรือมีการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการยินดีกระทำตามกฎหมายคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำสั่งของศาล ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าได้ชำระสินเชื่อเงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการก่อนเวลา 15.00 น. และผู้ให้บริการได้ออกหลักฐานการรับชำระสินเชื่อเงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าบริการให้แก่ลูกค้าแล้วให้ถือว่าผู้ให้บริการได้รับชำระหนี้จากลูกค้าแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าได้ชำระสินเชื่อเงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือค่าบริการดังกล่าวภายหลังเวลา 15.00 น. ถือว่าลูกค้าได้ชำระเงินในวันทำการวันถัดไปและผู้ให้บริการจะดำเนินชำระเงินดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนในวันถัดไปดังกล่าวแทน


               4.4)  ในการให้บริการรับชำระสินเชื่อเงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือค่าบริการของผู้ให้บริการตามข้อตกลงนี้หากเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในรายการรับชำระรายการหนึ่งรายการใดอันส่งผลให้เกิดความเสียหายใดๆขึ้นซึ่งความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นความเสียหายที่ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบตามข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายต่างๆดังกล่าวโดยจำกัดไม่เกินจำนวนเงินของรายการรับชำระที่เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของรายการนั้นๆ


5.  ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในเอกสารที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากการนำใส่ข้อมูลโดยลูกค้าและ/หรือผู้ให้บริการ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อและ/หรือนักลงทุน จำนวนเงินที่ผู้ขอสินเชื่อหรือนักลงทุนต้องชำระหรือข้อมูลอื่นใดที่ถูกส่งมาจากระบบ (ถ้ามี) ลูกค้าตกลงที่จะติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อทำการชี้แจงทำความเข้าใจตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องด้วยตนเองโดยจะไม่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดในส่วนนี้


6.  ลูกค้ารับทราบว่าการใช้บริการใดๆต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ผู้ให้บริการในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บริการ โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการดังกล่าว


7.  ลูกค้ายินยอมให้ผู้ให้บริการติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดหรือข้อมูลบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าที่ผู้ให้บริการรับทราบมาเนื่องจากการใช้บริการใดๆของลูกค้ากับผู้ให้บริการต่อบุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดๆได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยผู้ให้บริการไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอมนี้มีผลใช้บังคับตลอดไปแม้ว่าลูกค้าจะมิได้ใช้บริการใดๆกับผู้ให้บริการแล้วก็ตาม


8.  ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้บริการและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการตามข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ตามที่ผู้ให้บริการจะเห็นสมควรทั้งนี้หากลูกค้าได้ใช้บริการภายหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับอัตราค่าธรรมเนียมที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว


9.  กรณีข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการรับชำระสินเชื่อเงินลงทุนดอกเบี้ยและ/หรือค่าบริการที่กำหนดขึ้นนี้ หรือที่จะมีเพิ่มเติมในภายหน้า บางส่วนตกเป็นโมฆะ และ/หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย มิให้ถือว่าส่วนอื่นเป็นโมฆะและ/หรือเสียไปทั้งหมดโดยให้ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขอื่นๆยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป