แหล่งเงินทุนระยะยาว คืออะไร พร้อมประโยชน์ของเงินลงทุนระยะยาว แบบที่ใครก็คาดไม่ถึง !

by Donlaya C.
April 16th, 2019 • 6 minutes to read

แหล่งเงินทุนระยะยาว

การลงทุนระยะยาวในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งสามารถแบ่ง แหล่งเงินทุน ออกเป็นเงินทุนระยะยาว และเงินทุนระยะสั้น โดยที่การพิจารณาเพื่อจัดหา แหล่งเงินทุนระยะยาว หรือสั้นนั้น ก็ดูที่วัตถุประสงค์ของการนำเงินทุนไปใช้นั่นเอง

แหล่งเงินทุน ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อทั้งบุคคลธรรมดา และภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อยานพาหนะหรือที่อยู่อาศัย รวมถึง กู้เงินลงทุน ในภาคธุรกิจ เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ หรือลงทุนขยายกิจการ เป็นต้น เงินทุน ถือว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจมาก เป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และระหว่างดำเนินกิจการ เราลองมาดูกันว่าแหล่งเงินทุนระยะยาวนั้นคืออะไร พร้อมแนะนำวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวสำหรับการลงทุนในธุรกิจกันค่ะ

แหล่งเงินลงทุนระยะยาว คืออะไร

ในการพิจารณาการจัดหา แหล่งเงินทุนระยะยาว หรือ แหล่งเงินทุนระยะสั้น ในการดำเนินธุรกิจ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก คือ วัตถุประสงค์ของการนำเงินไปใช้ เงินลงทุนระยะยาว คือ เงินทุนที่มีระยะเวลาของการชำระคืนเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยส่วนมากธุรกิจจัดหาเงินทุนระยะยาวเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ซื้อเครื่องจักรราคาสูง, ก่อสร้างอาคาร หรือโรงงาน หรือซื้อที่ดิน เป็นต้น  

การลงทุนระยะยาว (เงินกู้ยืม) มีลักษณะดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยของการลงทุนระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย มีสองลักษณะแล้วแต่ผู้กู้ตกลงกับผู้ให้บริการ แหล่งเงินทุนระยะยาว ได้แก่

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดไว้เป็นอัตราเดียวตลอดอายุสัญญา
  • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คือ อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยสภาวะการทางตลาดเงิน เช่น MRR+1% เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม : เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดีจริงหรือไม่ กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ที่ไหนดี มีคำตอบมาฝาก

2. ระยะเวลาในการกู้ยืม

สำหรับเงินทุนระยะยาวมักมีระยะเวลาในการกู้ยืมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เช่น 1-3 ปี, 5 ปี ไปจนถึง 10 ปี โดยที่กิจการจะบันทึกเงินกู้ระยะยาวนี้เป็นหนี้สินระยะยาว

3. การกู้เงินระยะยาวมีวงเงินสูง

การกู้เงินระยะยาวมีวงเงินกู้สูงกว่าด้วยระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ยาวนานกว่า และโดยส่วนมาก การกู้ในลักษณะนี้ ผู้กู้มักนำเงินไปลงทุนในกิจกรรมที่ใช้เงินลงทุนเยอะ หรือในสินทรัพย์มูลค่าสูง

4. เงื่อนไขการชำระเงินคืน 

ผู้ให้กู้เงินทุนระยะยาวมักกำหนดให้ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เป็นงวดๆ โดยอาจจะกำหนดเป็น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ก็แล้วแต่ทำการตกลงกัน มักมีการวางเงื่อนไขที่รัดกุม

5. มักใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

เงินทุนระยะยาว ถือเป็นเงินทุนที่ผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนอนุมัติให้กับ ลูกค้าชั้นดีเท่านั้น เพราะถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าเงินทุนระยะสั้น การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวจากการกู้ยืม ส่วนมากจึงจำเป็นต้องใช้สินทรัพย์ในการค้ำประกัน

อ่านเพิ่มเติม : เข้าใจความหมายและเลือกใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นและแหล่งเงินทุนระยะยาวอย่างถูกต้อง

การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว

1. จัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายใน เป็นเงินทุนที่ได้จากการดำเนินงาน ได้แก่ กำไรสะสม ถือเป็นเงินทุนที่ไม่มีต้นทุน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เป็นแหล่งเงินทุนที่ดีที่สุดของผู้ประกอบกิจการ

2. จัดหาเงินทุนระยะยาวจาก แหล่งเงินทุนภายนอก คือ การจัดหาเงินทุนจากบุคคล/ สถาบัน หรือผู้ให้บริการภายนอก จัดหาได้หลายลักษณะ เช่น

  • การกู้ยืมเงินทุนระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  • การออกหุ้นกู้ เพื่อระดมทุนจากประชาชนภายนอก
  • การจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุน (Equity) ได้แก่ การออกหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ

แหล่งเงินทุนระยะยาวเหมาะกับใคร?

ในการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว หรือระยะสั้น ควรถูกจัดทำอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการไม่ควรใช้เงินทุนผิดประเภท ควรเลือกจัดหาแหล่งเงินทุนให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับความสามารถและวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน กล่าวคือ ไม่ควรใช้เงิน ลงทุนทุนระยะสั้น เพื่อลงทุนระยะยาว และไม่ควรใช้เงินทุนระยะยาวเพื่อลงทุนระยะสั้น

เนื่องจากลักษณะที่แตกต่างกันของเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว เช่น ผู้ประกอบการต้องการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโรงงานใหม่ ซึ่งใช้เงินทุนจำนวนมาก หากเลือกกู้เงินทุนระยะสั้นเพื่อลงทุนในลักษณะนี้ ผู้ประกอบการอาจได้รับวงเงินที่ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถมีเงินมาชำระเงินกู้คืนได้เมื่อครบกำหนดสำหรับการจัดหาเงินทุนระยะสั้น 

เงินลงทุนระยะยาวเหมาะกับ การลงทุนที่ใช้วงเงินจำนวนมาก ใช้ระยะเวลายาวนานในชำระคืน เช่นการลงทุนในสินทรัพย์อย่าง อาคาร ที่ดิน หรือเครื่องจักร เป็นต้น

ผู้ประกอบการควรเลือกใช้ แหล่งเงินทุนระยะยาว ให้ถูกประเภทกับลักษณะการลงทุน มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเงินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การชำระคืนเงินมีความสัมพันธ์กับรอบระยะเวลาในการสร้างรายได้ของธุรกิจ ช่วยลดปัญหาเรื่องขาดสภาพคล่องในการจัดหาเงินทุนของกิจการได้อีกด้วย  เริ่มต้นลงทุน

SHARE
58
SHARES