สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คืออะไร มีอะไรบ้าง - Moneywecan

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คืออะไร มีอะไรบ้าง

by Donlaya C.
January 8th, 2019 • 4 minutes to read

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

พูดถึงสินทรัพย์หมุนเวียนกันไปแล้ว จะขาดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไปได้ยังไงกัน! สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่มีลักษณะ “คงทน” และ “ถาวร” ซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนมักจะมีอายุการใช้งานที่มากกว่า 1 ปี

ในภาษาอังกฤษสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือ Non-current Assets หรืออีกนัยหนึ่งคือ สินทรัพย์ประเภทนี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจากในการแปลงสินทรัพย์ไม่ถาวรให้เป็นเงินสด มักจะใช้เวลานานกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นเอง ยกตัวอย่างสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เป็นต้น เนื่องจากเป็นสินทรพย์ที่ขนาดใหญ่ มีราคาแพง ในการดำเนินการขายสินทรัพย์ประเภทนี้ จึงยุ่งยาก และใช้เวลานานกว่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า นั่นเอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : สินทรัพย์หมุนเวียน 10 ชนิด คืออะไร มีอะไรบ้าง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนยังเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “สินทรัพย์ถาวร” ด้วยลักษณะความคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยสินทรัพย์ถาวร ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 2 ประเภทได้แก่

1. สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน (Tangible Fixed Asset) คือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สามารถจับต้องได้ เช่น อาคาร ที่ดิน เป็นต้น
2. สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน (Intangible Fixed Asset) คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นเงินตราและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการในอนาคตได้ เช่น เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีอะไรบ้าง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด ประกอบด้วย

1. เงินฝากธนาคารมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (Bank Deposit) เงินฝากที่มีกำหนดถอนเงินจากธนาคารได้เมื่อระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะถูกจัดให้อยู่กลุ่มของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น เงินฝากประจำ 3 ปี เป็นต้น
2. เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) สินทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ หุ้น หรือสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อลงทุนในระยะยาว หรือมากกว่า 1 ปี
3. เงินให้กู้ยืมเงินระยะยาว (Long-term Loans) คือเงินปล่อยกู้ระยะยาวที่กิจการให้บุคคลอื่นกู้ยืม และมีกำหนดได้รับชำระเงินคืนนานมากกว่า 1 ปี
4. ที่ดิน (Land) ที่ดินที่กิจการมีแผนใช้ประโยชน์จากที่ดินในการดำเนินธุรกิจ และไม่มีแผนการขายที่ดินในอนาคตอันใกล้ จัดว่าที่ดินเป็นสินทรัพย์ถาวรประเภทหนึ่งเช่นกัน
5. อาคารและอุปกรณ์ (Plants and equipment) ที่กิจการมีแผนใช้ประโยชน์จากอาคาร อุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ
6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Fixed Asset) คือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ไม่มีรูปร่างทางการยภาพ แต่เป็นกรรมสิทธิและถือเป็นสินทรัพย์ของ
7. กิจการ ที่จะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับธุรกิจได้ เช่น สิทธิบัตร สัมปทานการทำธุรกิจ ชื่อเสียงของกิจการ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย คืออะไร

แม้สินทรัพย์ถาวรเช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ในหมวดหมู่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แต่ในกรณีที่สินทรัพย์ถาวรบางรายการ กิจการมีความตั้งใจต้องการจะขายสินทรัพย์เหล่านั้นออกไป เมื่อเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ สินทรัพย์เหล่านี้จะต้องจัดให้เป็น “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย” โดยมีเงื่อนไขดังนี้

– มีไว้เพื่อขายทันที สินทรัพย์อยู่ในสภาพปัจจุบันที่เป็นปกติทั่วไปสำหรับการขายสินทรัพย์เหล่านั้น
– มีความเป็นไปได้ในระดับสูงในการขายสินทรัพย์
– มีการเริ่มดำเนินเพื่อหาผู้ซื้อ โดยมีการเสนอขายสินทรัพย์อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้นในปัจจุบัน
– การขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะสามารถรับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี

การแยกสินทรัพย์ออกเป็นสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่ถาวร ช่วยให้งบการเงินของกิจการสะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับสภาพคล่องของกิจการให้แก่ผู้ใช้งบการเงินเห็น และนำไปตีความได้ถูกต้อง

และไม่ใช่เพียงแต่บุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ในด้านการบริหารจัดการภายใน การจำแนกสินทรัพย์ให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ยังช่วยระมัดระวังให้ผู้บริหารมองเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพคล่องที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีสินทรัพย์ไม่ถาวรมีมากเกินไป เป็นต้น

SHARE
56
SHARES