การจัดการองค์กร แบบสมัยใหม่หมายถึงอะไร มีอะไรบ้างที่ SME นั้นต้องรู้

by Donlaya C.
December 9th, 2019 • 4 minutes to read

การจัดการองค์กร

การบริหารจัดการองค์กร คือหัวใจ และความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร การจัดการองค์กร เป็นทักษะในการบริหารงานภายในโดยแต่ละบริษัทหรือแต่ละองค์กรก็จะมีทฤษฎีการบริหารระบบการจัดองค์กรธุรกิจที่แตกต่างกันไป ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดการระบบองค์กร การปลูกฝังแนวคิด การวางแผน เพื่อการไปสู่เป้าหมายขององค์กรพร้อมกัน  

การจัดการองค์กร หมายถึงอะไร

การจัดการองค์กร หมายถึง Organizing หรือ กระบวนการการบริหารกลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์กร หรือธุรกิจเดียวกัน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบริษัทไหนมี ระบบการจัดการองค์กร ที่ดีก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ด้วยกัน 

ซึ่งการจัดการองค์กรประกอบด้วยกระบวนการการวางแผน การจัดสรรบุคลากร การสร้างผู้นำ การสั่งการ และการควบคุมองค์กรให้อยู่ในมาตรฐานโดยกระบวนการทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้นั่นเอง 

ทฤษฎีการจัดการองค์กรสมัยใหม่

การจัดการองค์กรสมัยใหม่ หรือ Modern organization ก็จะมีความคล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ก็ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรในแบบเดิมกับองค์กรสมัยใหม่ก็มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 

-องค์กรสมัยใหม่เป็นองค์กรที่ไม่ยึดติดกับแนวทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน การบริหารองค์กรสมัยใหม่ นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

-การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่จะส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้มากที่สุด โดยมีการสับเปลี่ยนหน้าที่และกลุ่มงานอยู่เป็นประจำเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ได้อย่างรอบด้าน

-บริษัทที่มีการจัดการสมัยใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มให้อิสระกับพนักงานในการทำงานที่ใดก็ได้ เมื่อไรก็ได้ โดยวัดผลจากคุณภาพงานมากกว่า 

วิธีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

แน่นอนว่า วิธีการบริหารจัดการองค์กรหนึ่ง ๆ ต้องประกอบไปด้วยหลากหลายด้าน วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ 3 วิธีคิดที่จะจัดการองค์กรให้ดีได้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อการเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่ดีที่สุด 

1. การจัดการความหลากหลายภายในองค์กร

การจัดการความหลากหลายภายในองค์กรหรือ Diversity Management ถือเป็นหนึ่งความท้าทายในองค์กร เพราะคุณลักษณะของการเป็นองค์กรคือ การทำงานร่วมกัน การบริหารความหลากหลายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ 

โดยผู้นำองค์กรสมัยใหม่ควรมีวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ชัดเจน สื่อสารสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ขององค์กรออกไปได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อชี้นำเป้าหมายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ภายใต้สภาวะที่หลากหลายของบุคลากร อันได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความคิด ความชอบ ความสนใจ 

ในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าใจ และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับในการขับเคลื่อนความหลากหลายมาสร้างโอกาสเพื่อเชื่อมโยงกับการทำงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร

2. นำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อจัดการธุรกิจ

อย่างที่กล่าวไปว่า ปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะให้อิสระกับการทำงานของบุคลากรมากขึ้น มากกว่าการจำกัดพื้นที่และสถานที่ในการทำงาน เพราะปัจจุบันการวัดความสามารถของพนักงานขึ้นอยู่กับผลงานมากกว่า 

การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ การจัดการธุรกิจภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะระบบสารสนเทศจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารสามารถทำงานร่วมกันได้จากทุก ๆ ที่ในโลก ซึ่งการสื่อสารถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจของการทำงานร่วมกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการสื่อสารให้รวดเร็วและ Real time มากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันองค์กรจำนวนมากกำลังพยายามเปลี่ยนสถานะตัวเองให้เป็นดิจิตัลเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น 

3. การบริหารแบบมีส่วนร่วม

การจัดการองค์กรสมัยใหม่จะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น มีการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียม และยังสร้างความรัก และความศรัทธาภายในองค์กร

ทักษะ การจัดการองค์กร ถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและองค์กรที่แข็งแกร่ง และสร้างความได้เปรียบให้กับกิจการได้ในระยะยาว เมื่อผู้ประกอบการได้อ่านบทควมเรื่องนี้แล้ว Moneywecan ก็หวังว่าเพื่อน ๆ จะนำไปประยุกต์ และปรับใช้ภายในบริษัท ธุรกิจ หรือองค์กรของตัวเองกันนะค้าาาา

SHARE
50
SHARES