แหล่งเงินทุน คืออะไร มีอะไรบ้าง แบบระยะสั้น ระยะยาวต่างกันอย่างไร ?

by Donlaya C.
April 26th, 2019 • 10 minutes to read

แหล่งเงินทุน

เมื่อผ่านกระบวนการทางความคิดในการมองหาธุรกิจที่น่าสนใจทำแล้ว รวบรวมหุ้นส่วน วางแผนการในการประกอบธุรกิจทั้งในด้านกลยุทธ์ แผนการดำเนินการ งบประมาณที่ต้องใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะเปิดสวิทช์และเริ่มต้นธุรกิจได้ คือขั้นตอนของการจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งประเภทของการหาแหล่งเงินทุนก็จะจัดแบ่งตามแบบต่าง ๆ เช่น แหล่งเงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุนระยะยาว แหล่งเงินทุนภายนอก แหล่งเงินทุนภายใน

แหล่งเงินทุน คืออะไร?

แหล่งเงินทุน คือ แหล่งที่มาของเงินลงทุนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ มีตั้งแต่ แหล่งเงินทุนที่จัดหามาได้เอง เช่น เงินเดือน รายได้จากการจ้างงาน หรือกำไรสะสมจากการประกอบกิจการสำหรับธุรกิจ รวมถึงแหล่งเงินทุนที่มาจากการกู้ยืมเงิน การรับเงินบริจาค เงินลงทุนจากการขายหุ้น และเงินสนับสนุนต่างๆ พวกนี้ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนทั้งสิ้น การแบ่งแยกประเภทแหล่งที่มาของเงินทุน จะแบ่งแยกออกเป็น 2 แบบ คือ

  • แหล่งเงินทุนแบ่งตามระยะเวลา
  • แบ่งตามวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุน

อ่านเพิ่มเติม : สิ่งที่ต้องรู้ก่อน กู้เงินลงทุน เพื่อมาทำธุรกิจ ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง ?

แหล่งเงินทุนแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภท

ประเภทของแหล่งเงินทุน มีอะไรบ้าง

1. แหล่งเงินทุนระยะสั้น

แหล่งเงินทุนระยะสั้น คือ แหล่งเงินทุนที่กิจการมักจัดหามาเพื่อใช้ในกิจกรรมระยะสั้นๆ ของบริษัท เช่น ใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เป็นต้น มีลักษณะเป็นหนี้สิน มีภาระผูกพันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

1.1 แหล่งเงินทุนระยะสั้นที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ (Spontaneous Financing)

แหล่งเงินทุนระยะสั้นที่เกิดขึ้นอัติโนมัติ หมายถึง เงินทุนที่เกิดขึ้นเองจากการขายสินค้าและบริการ ได้แก่

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ( Accruals ) คือ รายจ่ายที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ในงวดบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ทำให้กิจการสามารถหมุนเงินจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าวไปได้ในระยะเวลาสั้นๆ ที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายเงินนั่นเอง ยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า  ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น

สินเชื่อทางการค้า ( Trade Credit ) คือ เงินเชื่อระยะสั้นเกิดจากการที่ผู้ขายเป็นผู้ให้เครดิตการค้าแก่ผู้ซื้อ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด เช่น กิจการซื้อวัตถุดิบมาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า เปิดบัญชีเงินเชื่อกับผู้ขายได้รับเครดิตการค้า 90 วัน ส่งผลให้กิจการมีเวลาหมุนเงินได้ในระยะเวลาอีก 90 วันนั่นเอง

1.2. แหล่งเงินทุนระยะสั้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นอัตโนมัติตามยอดขาย (Non-Spontaneous Financing)

เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นอัตโนมัติตามยอดขาย คือ แหล่งเงินทุน ที่กิจการต้องจัดหามาเพื่อให้ได้มาซึ่ง เงินทุนระยะสั้น เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ ยกตัวอย่างเช่น

  • เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
  • เงินกู้ธนาคารพาณิชย์
  • การออกตราสารพาณิชย์ต่างๆ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น  

คลิกอ่านเพิ่มเติม : การจัดหาเงินทุนระยะสั้น หมายถึงอะไร สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง

2. แหล่งเงินทุนระยะยาว

แหล่งเงินทุนระยะยาว เป็นแหล่งเงินทุนที่กิจการจัดหามาใช้เพื่อการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ระยะยาว หรือสินทรัพย์ถาวร เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน เครื่องจักร ฯลฯ

ดังนั้น แหล่งเงินทุนระยะยาว จึงมีระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป สามารถจัดหาได้จาก ผลกำไรสะสมของกิจการ การกู้ยืม การออกหุ้นเพื่อระดมทุนสาธารณะ ฯลฯ

1. แหล่งเงินทุนภายใน

แหล่งเงินทุนภายใน หมายถึง แหล่งเงินทุนที่กิจการสามารถสร้างขึ้นมาได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกกิจการ ได้แก่

  • เงินทุนส่วนตัวของเจ้าของกิจการ
  • กำไรสะสมของกิจการ
  • การจำหน่ายทรัพย์สินของกิจการ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : แหล่งเงินทุนภายใน คืออะไร มีอะไรบ้าง ถ้าไม่รู้อย่าลงทุนทำกิจการโดยเด็ดขาด !

2. แหล่งเงินทุนภายนอก

แหล่งเงินทุนภายนอก คือ แหล่งเงินทุนที่กิจการจัดหามาจากบุคคล สถาบันการเงิน หรือกิจการอื่นๆ ภายนอกกิจการ เป็นเงินทุนที่กิจการไม่สามารถสร้างได้เอง โดยสามารถจัดหา แหล่งเงินทุนภายนอก ได้ด้วยการจัดหาเงินทุนจากหนี้สิน เช่น การกู้ยืมจากบุคคลอื่นๆ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการกู้ยืมจากตลาดสินเชื่อออนไลน์ เป็นต้น

อีกวิธีหนึ่งคือ การจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ เช่น การออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือการจัดหาเงินทุนจากการร่วมทุนโดย Angel Investors หรือ Venture Capital เป็นต้น

การจัดหาแหล่งเงินทุน มีความสำคัญตอนไหน

การจัดหาแหล่งเงินทุน มีความสำคัญตอนไหน ?

การจัดหาแหล่งเงินทุน ถือเป็นกิจกรรมๆ หนึ่งที่ในการดำเนินธุรกิจจะขาดกระบวนการนี้ไปไม่ได้  เพราะ ” เงินทุน ” ก็เปรียบเสมือนน้ำล่อเลี้ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การไม่มีเงินทุน หรือมีเงินไม่เพียงพอ ก็เหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำหล่อเลี้ยง ทำให้ผลผลิตไม่งอกงาม หรือตายได้ในที่สุด

เพราะไม่เพียงแต่ แหล่งเงินทุน จะเป็นสิ่งที่ต้องการในการลงทุนขนาดใหญ่ของกิจการ กิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน ก็ต้องใช้เงินทุนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน อย่างเงินสำหรับจ่ายเงินเดือนพนักงาน เงินสำหรับซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น  

อ่านเพิ่มเติม : อัพเดท วิธีการจัดหา แหล่งเงินทุน SME  ที่ไหนดี ที่ไหนเวิร์คปีล่าสุด !

วิธีการจัดหาแหล่งเงินทุน

วิธีหาแหล่งเงินทุนเพื่อทำธุรกิจ

ไม่ว่าจะทำธุรกิจ หรือ ประกอบธุรกิจอะไรก็ตาม แหล่งเงินทุน ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการอย่างมาก ปัจจุบันผู้ประกอบการมีวิธีการ หาแหล่งเงินทุน ทำธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ได้แก่

1.แหล่งเงินทุน SME ทางเลือกบนตลาดสินเชื่อออนไลน์ 

แหล่งเงินทุนแหล่งใหม่สำหรับผู้ประกอบการ SME ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เป็นการกู้ยืมเงินแบบ Debt Crowdfunding บนแพลทฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ P2P Lending ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจเพียงประมาณ 8-15% ต่อปี (แล้วแต่คะแนนเครดิตที่ผู้กู้ได้รับการประเมิน) บางที่อนุมัติเงินกู้ได้รวดเร็วภายใน 3 วันทำการ แถมยังไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกันอีกด้วย

2.กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ปัจจุบันสถาบันการเงินทุกแห่งออกผลิตภัณฑ์เงินกู้มากมายหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของผู้กู้แต่ละราย เป็นวิธีการจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุนที่ผู้ประกอบการหลายคนคุ้นเคยกันดี มีทั้งการกู้ยืมแบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมักใช้ระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนาน และต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อสถาบันการเงินที่ดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม : แหล่งที่มาของเงินทุน คืออะไร มีกี่ประเภทกันแน่ ?

หาแหล่งเงินทุนด้วยการวางหุ้นค้ำประกัน

3.การวางหุ้นค้ำประกัน

สำหรับผู้ประกอบท่านไหนที่มีหุ้นพื้นฐานดีอยู่ในมือ ก็ขอบอกเลยว่าใบหุ้นที่มีอยู่นั้นจะช่วยเปลี่ยนเป็นเงินหมุนเวียนได้อย่างไม่น่าเชื่อ สมัยนี้สามารถวางหุ้นค้ำประกันเพื่อขออนุมัติการกู้เงินได้แล้ว แต่ต้องเป็นหุ้นที่ตรงตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการรายนั้นๆ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : การใช้หุ้นค้ำประกัน คืออะไร สามารถทำได้ในประเทศไทยหรือไม่ พร้อมแนะนำข้อดีแบบที่คาดไม่ถึง

4.เงินลงทุนจาก Angel Investors และ Capital Venture 

เป็นแหล่งเงินทุนที่ฮิตมากในหมู่ Start up โดยผู้ประกอบการสามารถนำแผนธุรกิจไปเสนอ เรียกว่าการ Pitch ไอเดียธุรกิจ ให้แก่ นักลงทุนรายบุคคลหรือ Angel Investor หรือ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อนำเงินมาลงทุนในกิจการอื่นๆ ที่น่าสนใจอย่าง Capital Venture ก็ได้

หากแผนธุรกิจเข้าตา และเป็นธุรกิจที่มีอนาคต ก็จะได้เงินลงทุนจากนักลงทุนกลุ่มนี้ไปได้ นอกจากนี้หากติดตามข่าวสารกัน ก็มักมีกิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจแล้วได้รับเงินรางวัลไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้ด้วยอีกทางหนึ่ง  

5.แหล่งเงินทุนกู้นอกระบบ

เป็นแหล่งเงินทุนที่อันตราย และมีผลเสียมากกว่าผลดีแก่ผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่ก็มักได้รับความนิยมเนื่องจากใช้เวลาในการอนุมัติไม่นาน ดำเนินการง่าย ใช้เวลานิดเดียวก็ได้เงิน

แต่ข้อเสียของแหล่งเงินทุนนอกระบบแบบนี้คือ เงื่อนไขที่ซับซ้อน การตามทวงหนี้แบบไม่เป็นธรรม การคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นผลทำให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมเพื่อมาจ่ายหนี้จากแหล่งเงินทุนนอกระบบ เป็นต้นเหตุของการเป็นหนี้ซ้ำซ้อน ส่งปัญหาให้แก่ผู้กู้ในระยะยาว เป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นอันขาด

คลิกอ่านเพิ่มเติม : เงินกู้นอกระบบ คืออะไร พร้อมความเสี่ยงเมื่อกู้เงินด่วนนอกระบบแบบที่ใครก็คิดไม่ถึง !

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า ” แหล่งเงินทุน “ นั้นมีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจอย่างมากๆ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกอย่างการกู้ยืมเงินจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามาถในการผ่อนชำระ ที่สำคัญ คือ ไม่ควรกู้เงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบเป็นอันขาด เพราะมีผลเสียมากกว่าผลดีจริงๆ ค่ะ

” ไม่มีเงินหมุน หุ้นคุณช่วยได้ “

แต่ถ้าท่านเป็นคนที่เล่นหุ้น และมีหุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจอยู่ในมือ หากต้องการแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในระยะเวลาสั้นๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับทีมงาน Moneywecan ได้เลยนะคะ 😊

SHARE
56
SHARES