อ่านให้ไว ภาษีกองทุนตราสารหนี้ จำเป็นต้องเสียภาษีไหม เริ่มเก็บเมื่อไหร่ ปี 2562

ภาษีกองทุนตราสารหนี้ เริ่มเก็บเมื่อไหร่ เสียภาษีกี่% Update 2562 !

by Donlaya C.
June 7th, 2019 • 3 minutes to read

ภาษีกองทุนตราสารหนี้

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีหลายๆ คนตกใจ และสงสัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) ที่มีการแก้ไขเกี่ยวกับการเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยของกองทุนรวม ตราสารหนี้ วันนี้เราไปติดตามกันดูว่า มีอะไรที่นักลงทุนต้องรู้เกี่ยวกับประกาศนี้บ้าง และจำเป็นจะต้องเสีย ภาษีกองทุนตราสารหนี้ หรือไม่ ไปดูันเล้ย…  

กองทุนตราสารหนี้ เสียภาษีไหม

เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติผ่านการเห็นชอบแก้กฎหมายจัดเก็บภาษีในอัตรา 15% จาก การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยภาษีที่จัดเก็บนี้ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้หักไว้เมื่อมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนรวมในอัตรา 15%

สำหรับการเก็บ ภาษีกองทุนตราสารหนี้ ในส่วนของผู้ถือตราสารหนี้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ ที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนรวม ดอกเบี้ยที่ได้รับก็จะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% อยู่แล้ว  โดยสามารถเลือกที่จะนำรายได้จากดอกเบี้ยมารวมหรือไม่รวมในการคำนวณรายได้เพื่อเสียภาษีประจำปีก็ได้

อ่านเพิ่มเติม : พันธบัตร หรือ พันธบัตรรัฐบาล คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภทกันแน่

แล้วการหักภาษี 10% ของกองทุนรวมตราสารหนี้ล่ะ?

สำหรับการหักภาษี 10% ของกองทุนรวม นั้น ไม่เกี่ยวกันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% นี้นะ!! เพราะเป็นภาษีที่ต้องหักตามปกติอยู่แล้ว ในกรณีของการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมตราสารหนี้  อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว กองทุนรวมตราสารหนี้ที่จ่ายปันผลก็ไม่ได้มีอยู่มาก จึงอาจไม่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนเท่าไหร่นัก

ภาษีกองทุนตราสารหนี้ เริ่มเก็บเมื่อไร

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดย ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

การเก็บภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้ ส่งผลอย่างไร

แน่นอนว่าเมื่อมีการจัดเก็บภาษีจากผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ได้จาก กองทุนรวมตราสารหนี้ ก็จะส่งผลให้ ผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับลดลง นั่นก็เพราะว่า

ในอดีตดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้จะไม่โดนหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ทำให้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตรา 3% แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ต่อมาเมื่อมีการใช้กฏหมาย การเก็บภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล่าว ก็จะส่งผลให้นักลงทุนถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% หรือได้รับผลตอบแทนเหลือเท่ากับ 2.55% นั่นเอง   

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงระดับเดียวกัน อย่าง เงินฝากธนาคาร ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ก็จะยังมีความน่าดึงดูดกว่าอยู่ดีนั่นเอง

สำหรับ ภาษีกองทุนตราสารหนี้ ถือเป็นกฏหมายที่ออกมาเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมในการเสียภาษีของนักลงทุนที่ลงทุนใน ตราสารหนี้โดยตรงและผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งผลกระทบของการจัดเก็บ ภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้ ก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของนักลงทุนแต่ละคนนั่นเอง  

SHARE
58
SHARES