ว่าด้วยเรื่อง ภาษีอากร คืออะไร และภาษีธุรกิจเฉพาะที่คนไทย ต้องรู้ ในปี 2562

ว่าด้วยเรื่อง ภาษีอากร และภาษีธุรกิจเฉพาะที่คนไทย ต้องรู้

by Donlaya C.
February 14th, 2019 • 3 minutes to read

ภาษีอากร คืออะไร

ภาษี ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนพลเมืองทุกคน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องพึงปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยเมื่อมีรายได้ เพื่อนๆ หลายคนก็จะคุ้นเคยกันดีเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือใครที่มีธุรกิจส่วนตัวก็ อาจคุ้นเคยกับภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเอง

ภาษีอากร คือ เงินที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำเงินไปพัฒนาประเทศ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรายได้ของภาครัฐในการนำเงินไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศเช่น การสร้างถนนหนทาง การพัฒนาต่างๆ เช่น นำเงินไปพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา การรักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วประโยชน์จากการนำเงินภาษีจากประชาชนไปพัฒนาประเทศ ก็ส่งผลกลับมาที่ประชาชนอย่างเราๆ นั่นเอง โดยการบัญญัติ กฎหมายภาษีอากร ก็เพื่อให้มีความเป็นธรรม มีความแน่นอน และชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ อำนวยรายได้ และมีความยืดหยุ่น นั่นก็เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครใจในการเสียภาษีอากร และให้กฎหมายภาษีอากรสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บ

ตามประมวลรัษฎากรให้อำนาจกรมสรรพากรจัดเก็บภาษี 5 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ รวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีอากรที่เก็บจากผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ รวมถึงการนำเข้าสินค้า หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือภาษีอากรประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง ตามที่กฎหมายกำหนด

5. อากรแสตมป์ ถือเป็นภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บในรูปของดวงแสตมป์สำหรับปิดบนเอกสารราชการและหนังสือสัญญาต่างๆ รวม 28 รายการ เช่น เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน เป็นต้น

ว่าด้วยเรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร …

เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนที่มีรายได้ไม่ว่าจะเป้นพนักงานประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการ คงจะคุ้นเคยกันดีเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงภาษีอากรประเภท อากรแสตมป์ แต่มีภาษีประเภทหนึ่งที่หลายๆ คนคงไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันนักอย่าง “ภาษีธุรกิจเฉพาะ”

ใครมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะบ้าง ?

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรที่ดำเนินกิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปใด ประกอบด้วยกิจการดังต่อไปนี้
– การธนาคาร
– ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
– ธุรกิจการรับประกันชีวิต
– ธุรกิจการรับจำนำ
– ธุรกิจที่ประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น กู้ยืมเงินค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน ธุรกิจแฟ็กเตอริง เป็นต้น
– การขายอสังหาริมทรัพย์

ฐานภาษีสำหรับการประกอบกิจการเฉพาะตามบทบัญญัตินี้ ได้แก่ “รายรับ” ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ กำไรจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงิน หรือกำไรใดๆ ก่อนหักรายจ่าย โดยกำหนดอัตราภาษีที่ต้องชำระไว้ต่างกันในแต่ละประเภทธุรกิจเฉพาะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : ฐานภาษี 2562… คำนวณภาษี 2561 ถ้าอยากรู้ว่าเสียภาษีเท่าไร คลิกเลย !

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว ให้ใช้แบบ ภ.ธ.40 ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ มีกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

อย่าลืมว่าเรื่อง “ภาษีอากร” ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของเราทุกคน เป็นสิ่งที่พลเมืองของประเทศไม่ควรละเลยที่จะทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้เสียภาษีกันได้อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และตัวเราเอง

SHARE
57
SHARES