การแบ่งแยก ประเภทธุรกิจ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง คิดจะทำธุรกิจจำเป็นต้องรู้ !

ประเภทธุรกิจ คืออะไร มีกี่ประเภทกันแน่ คิดจะทำธุรกิจพลาดไม่ได้ !

by Donlaya C.
October 23rd, 2019 • 7 minutes to read

ประเภทธุรกิจ

เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่อาจจะกำลังสับสนว่าตกลงแล้ว ประเภทของการประกอบธุรกิจ นั้นมีกี่ประเภทกันแน่ การแบ่งแยก ประเภทธุรกิจ ของกิจการช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แถมยังถือเป็นการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่กิจการแต่ละประเภทควรจะได้รับ 

ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันภาครัฐแบ่งชนิดของธุรกิจแต่ละประเภทตามขนาดของกิจการอย่าง ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม และขนาดกลาง ทำให้ธุรกิจ 2 ประเภทนี้มักได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างกว้างขวาง เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อรากฐานเศรษฐกิจภายในประเภท 

ในบทความนี้ Moneywecan จะพาเพื่อน ๆ ไปดูเกี่ยวกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง การแบ่ง ประเภทธุรกิจ งานการค้าในปัจจุบันสามารถแบ่งตามอะไรได้บ้าง

ประเภทของธุรกิจ มีกี่ประเภท

โดยทั่วไปแล้วการแบ่งรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทธุรกิจแบบซื้อมาขายไป 

ธุรกิจแบบซื้อมาขายไป หรือธุรกิจพาณิชยกรรม คือ ประเภทธุรกิจ ที่เราเห็นกันทั่ว ๆ ไปมากมาย เป็นการที่กิจการซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาแล้วขายสินค้าเหล่านั้นออกไปสู่ผู้บริโภค 

ต้นทุนเกือบทั้งหมดเกิดจากต้นทุนในการซื้อสินค้า ทำให้การจัดการรายจ่ายและต้นทุนค่อนข้างง่ายและไม่ซับซ้อน เพราะไม่มีต้นทุนทางการผลิต รายได้ธุรกิจส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย 

ธุรกิจพาณิชยกรรม สามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภท คือ 

1.1. ธุรกิจค้าส่ง หมายถึงการขายสินค้าให้กับกิจการค้าปลีก หรือกิจการค้าส่งด้วยกัน  

1.2. ธุรกิจค้าปลีก หมายถึงธุรกิจที่ขายสินค้าให้โดยตรงกับผู้บริโภค เพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน โดยสินค้าที่ขายให้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ไม่ได้ถูกนำไปผ่านกระบวนการการผลิตหรือเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม : ธุรกิจค้าปลีก มีลักษณะอย่างไร ข้อดี-ข้อเสียสำหรับธุรกิจสมัยใหม่มีอะไรบ้าง ?

2. ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 

ธุรกิจอุตสาหกรรม คือ ประเภทธุรกิจ ที่ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิต มีการซื้อวัตถุดิบ เพื่อนำเข้ากระบวนการผลิต ใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต เพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป รายได้ของธุรกิจมาจากการขายสินค้าที่ผลิต การคำนวณต้นทุนการผลิตค่อนข้างซับซ้อน

3. ประเภทธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ คือ  ประเภทของธุรกิจที่ดำเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นตัวตน มักอยู่ในรูปแบบของแรงงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความพึงพอใจและความคาดหวัง รายได้มาจากค่าบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าบริการ และค่าเช่า ต้นทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของแรงงาน

เกณฑ์การแบ่งแยกขนาดของธุรกิจ 

สามารถแบ่งขนาดธุรกิจออกโดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้

– แยกประเภทธุรกิจตามขนาดเงินลงทุน

– แยกประเภทธุรกิจตามจำนวนการจ้างงาน

– แยกประเภทธุรกิจตามยอดขาย

– แยกประเภทธุรกิจตามมูลค่าทรัพย์สินถาวร

ในประเทศไทย ได้มีการแบ่งแยกประเภทตามขนาดธุรกิจออกเป็น ประเภทของธุรกิจขนาดกลาง และ ประเภทธุรกิจขนาดย่อม หรือ SME ที่เรารู้จักกัน ตลอดจนประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ประเภทกิจการ ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
แรงงาน

(คน)

มูลค่าสินทรัพย์ถาวร

(ล้านบาท)

แรงงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร

(ล้านบาท)

แรงงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร

(ล้านบาท)

กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50  ไม่เกิน 50  51-200 51-200 มากกว่า 200 มากกว่า 200
กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51-200 51-200 มากกว่า 200 มากกว่า 200
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25  ไม่เกิน 50  26-50 51-100 มากกว่า 50 มากกว่า 100
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15  ไม่เกิน 30  16-30 31-60 มากกว่า 30 มากกว่า 60

 

*มูลค่าสินทรัพย์ถาวร : พิจารณาจาก 

ก. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 

ข. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือ 

ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิตาม ก. และ ข. ต่างกัน ให้ถือจำนวนที่น้อยกว่าเป็นมูลค่าสินทรัพย์ถาวร

นี่ก็เป็น ประเภทธุรกิจ ที่ถูกแบ่งแยกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนธุรกิจประเภทใด ๆ ก็แล้วแต่ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง คือ ข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนแรงงาน และเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ก่อนการลงทุนควรตัดสินใจให้ดีเสียก่อนเสมอทุกครั้ง

SHARE
58
SHARES