นำแนะ 10 อันดับ ​​กองทุนตราสารหนี้ ตัวไหนดี ให้ผลตอบแทนดี และคุ้มค่ากับการลงทุนที่สุด ( Update ปี 2021 )

by Donlaya C.
September 13th, 2021 • 7 minutes to read

ตราสารหนี้ เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ เพราะมีจุดเด่นตรงที่เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย สามารถสร้างผลตอบแทนได้สม่ำเสมอ และมีอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนที่ 2-5% ซึ่งมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งนักลงทุนที่อาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตราสารหนี้ด้วยตัวเอง อาจเลือกการลงทุนใน “ กองทุนรวมตราสารหนี้ ” แทนก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจและนิยมไม่น้อยทีเดียว 

กองทุนตราสารหนี้ คืออะไร

กองทุนตราสารหนี้ คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนรวมเป็นเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะกับผู้ลงทุนรายย่อย เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนสำหรับมือใหม่ หรือนักลงทุนที่อาจไม่มั่นใจในความรู้ด้านการลงทุนของตัวเอง กองทุนรวมยังมีการจัดการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : อยากลงทุนต้องรู้ ! ตราสารหนี้ คืออะไร มีอะไรบ้าง อ่านง่ายเก็ทไว ภายใน 5 นาที่

จะได้ผลตอบแทนจากกองทุนตราสารหนี้ เป็นอย่างไร

กองทุนรวมตราสารหนี้มักมีความเสี่ยงปานกลางค่อนไปทางต่ำ มีระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1-2 ปีขึ้นไป เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการหาที่พักเงินแต่ยังได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการนำเงินฝากไว้เฉยๆ โดยผลตอบแทนจากกองทุนตราสารหนี้ แบ่งออกเป็นผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่อยู่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 

  • ดอกเบี้ยรับตามที่กำหนดไว้ (Coupon)
  • กำไร (ขาดทุน) จากส่วนต่างราคาซื้อขาย (Capital Gain) 

นำแนะ 10 อันดับ ​​กองทุนตราสารหนี้ ตัวไหนดี ?

1.KKP INRMF

กองทุนรวมตราสารหนี้ KKP INRMF มีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ของภาคเอกชน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมีเสถียรภาพทางการเงินดี เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนที่ดี โดยมีเงื่อนไขกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ความเสี่ยงปานกลาง

2.KKP ACT FIXED

กองทุนรวม KP ACT FIXED ลงทุนในตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยตราสารภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยพันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตราสารรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ความเสี่ยงปานกลาง ไม่จ่ายเงินปันผล

3.PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนรวม PRINCIPAL iFIXED-C มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือเอกชนที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ความเสี่ยงกองทุนรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ไม่จ่ายเงินปันผล

คลิกอ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนการลงทุน หุ้นกู้ กองทุนรวม คืออะไร มีส่วนสรุปข้อมูลสำคัญอะไรบอกไว้บ้าง

4.SCBRF

กองทุนรวมตราสารหนี้ SCBRF มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่องและตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากเพื่อการลงทุน เน้นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พ. บง. รับรอง รับอาวัลหรือสลักหลังและหุ้นกู้ระยะสั้นและ ระยะยาวตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑที่สำนักงานกำหนด ความเสี่ยงกองทุนรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

5.SCBFP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBFP มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อาทิเช่น ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นละ/หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ความเสี่ยงกองทุนรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น คืออะไร ผลตอบแทนเจ๋ง หรือ เจ๊ง

6.K-CBOND

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ K-CBOND รวมตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ โดยคาดว่าจะให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย/กำไรส่วนเกินทุนในระดับสูง – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ความเสี่ยงกองทุนรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ  

7.PRINCIPAL iFIXED-R

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง ความเสี่ยงกองทุนรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ มีนโยบายลงทุนในตราสารทางการเงิน หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือเอกชนที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูงมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : อ่านให้ไว ภาษีกองทุนตราสารหนี้ จำเป็นต้องเสียภาษีไหม เริ่มเก็บเมื่อไหร่

8.PRINCIPAL iFIXED-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือเอกชนที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูงมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  

9.K-PLAN1

กองทุนเปิดเค แพลน 1ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ -ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนด้วย เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ และไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

10.KFMTFI

กองทุนรวม KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า50% ของ NAV และส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร หรือตราสารหนี้ของธนาคารพาณิชย์ รัฐวิสาหิจ หรือบริษัทเอกชนทั่วไปซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะปานกลางหรือระยะยาวในระดับตั้งแต่ A-หรือระยะสั้นในระดับ F2,T2 ขึ้นไป เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล 

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นอีกทางเลือกของนักลงทุนที่อยากมีผู้เชี่ยวชาญช่วยบริหารเงินลงทุนของเรา โดยการลงทุนในตราสารหนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายการลงทุนและบริหารความเสี่ยงได้นั่นเอง

SHARE
52
SHARES