7 ขั้นตอน การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อขอสินเชื่อ SME แบบง่าย ๆ พร้อมตัวอย่าง !

by Donlaya C.
May 20th, 2019 • 8 minutes to read

การเขียนแผนธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจ ที่ดีถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของกิจการเลยก็ว่าได้ แผนธุรกิจเป็นเหมือนแผนที่นำทางของกิจการ เปรียบเหมือนอาวุธลับที่แต่ละบริษัทมีเป็นของตัวเอง

แผนธุรกิจสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งภายในองค์กรเอง หรือใช้ภายนอกองค์กร ก่อนที่จะมาดูว่า ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ ที่ดีเป็นอย่างไร เรามาเข้าใจความสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจกันก่อน…  

การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ?

1. เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จของธุรกิจ – แผนธุรกิจเป็นเหมือนแผนที่นำทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ แผนการที่ดีย่อมสามารถนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้
2. จัดหาแหล่งเงินทุน – การจัดทำแผนธุรกิจ ถือเป็นเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งในการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ ผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนมักพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจ จากแผนธุรกิจของผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม : 4 วิธี หาแหล่งเงินทุน แบบง่าย ๆ สำหรับการทำธุรกิจโดยเฉพาะ !

3. อาวุธสำหรับการแข่งขัน – แผนธุรกิจที่ดี และแข็งแกร่ง ถือเป็นจุดแข็งของกิจการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และพัฒนากิจการให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย ๆ

สำหรับขั้นตอน การเขียนแผนธุรกิจ SME เพื่อทำเรื่องขอ สินเชื่อธุรกิจ บอกเลยว่าไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนสักไหร่นัก การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อมีขั้นตอนการเขียนง่าย ๆ ไปดูกันเลยดีกว่าว่า ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ มีกี่ขั้นตอน และ แผนธุรกิจที่ดีควรมีอะไรบ้าง

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

เป็นส่วนที่แนะนำ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจหรือโครงการ เป็นเหมือนบทเกริ่นนำ ที่มีความสำคัญเพราะควรเป็นส่วนที่ชักจูงและดึงดูดให้ นักลงทุน หรือผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนสนใจในธุรกิจ มักมีความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ ประกอบด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ

 • ภาพรวมของธุรกิจ
 • โอกาสในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน
 • ข้อมูลสินค้าและบริการ
 • เป้าหมาย
 • กลยุทธ์
 • แผนการลงทุน
 • ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

2. ความเป็นมาของธุรกิจ

เป็นส่วนที่อธิบายลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน และที่กำลังจะเป็นไปในอนาคต มักมีความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกิจการ โครงสร้างหุ้นส่วนและเจ้าของ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่อยู่บริษัท วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกิจการ ที่ควรสะท้อนถึงความเป็นจริง สามารถวัดผลได้ มีความท้าทาย และเป็นไปได้จริงต่อองค์กร

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

หรือที่เพื่อนๆ รู้จักกันดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจวิธี SWOT Analysis โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ที่มีผลดีและอาจเป็นความเสี่ยงต่อบริษัท ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

4. แผนการตลาด

เป็นการเขียนแผนธุรกิจที่อธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดที่กิจการได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตลอดจนกลยุทธ์ในการเข้าถึงและการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงเป้าหมายทางการตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้กับนักลงทุน หรือผู้ให้บริการ แหล่งเงินทุน     

5. แผนการดําเนินงาน

การกำหนดแผนการดำเนินงานของกิจการควรมีความละเอียด เป็นไปได้ และสะท้อนถึงหลักความเป็นจริง ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญได้แก่

 • แผนการผลิต
 • แผนการควบคุมคุณภาพ
 • แผนการบริหารบุคลากร
 • แผนการควบคุมวัตถุดิบ และการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป (Supply-Chain Management)
 • แผนการควบคุมคลังสินค้า
 • แผนการบริการลูกค้า

6. แผนการเงิน

แผนการเงินถือเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเชิงปริมาณที่ผู้ให้บริการแหล่งเงินทุน และนักลงทุนใช้เป็นหัวข้อสำคัญในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ

แผนการเงินที่ดีจะดึงดูดนักลงทุน และผู้ให้บริการแหล่งเงินทุน การเขียนแผนธุรกิจ ควรมีแผนการบริหารเงินให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด โดยต้องสะท้อนความเป็นจริงทั้งเป้าหมาย และตัวเลขทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงภายในกิจการ โดยข้อมูลสำคัญที่ควรมีในการเขียนแผนธุรกิจหัวข้อนี้ คือ

 • แผนการลงทุน
 • การประมาณการรายได้และผลตอบแทนที่จะได้รับ
 • ข้อมูลทางการเงินของกิจการ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนสุทธิ และงบกระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
 • การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

7. แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan)

ในกรณีที่กิจการตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามปกติ เช่น เหตุไฟไหม้ น้ำท่วม ภาวะทางเศรษฐกิจ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

กิจการควรมีแผนการรับมือรองรับ เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้ในภาวะที่เกิดปัญหา เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน และผู้ให้บริการแหล่งเงินทุน ถึงความสามารถในการรับมือกับทุกสถานการณ์  

ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ

1. ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจร้านกาแฟ

ดูตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ : ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจร้านกาแฟ coffee_shop

2. ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจโฮมสเตย์

ดูตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ : ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจโฮมสเตย์ รีสอร์ท ที่พัก

3. ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจร้านอาหาร คลิกที่นี่

ดูตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ : การเขียนแผนธุรกิจร้านอาหาร

เห็นมั้ยล่ะ… การเขียนแผนธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่มั้ย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรตระหนักไว้ว่า แม้จะเขียนแผนธุรกิจออกมาได้สวยงาม หรือมีเป้าหมายใหญ่และดึงดูดผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนแค่ไหน หากไม่สอดคล้องและสะท้อนกับความเป็นจริง ก็ไม่อาจเรียกว่าเป็นแผนธุรกิจที่ดีได้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการ

ขอบคุณข้อมูลไฟล์ประกอบจาก : Bangkok University , sites.google.com/site/youngbusinessplan/tawxyang-phaen-thurkic

SHARE
49
SHARES